Otsustati koostada LEADER ühisstrateegia aastateks 2023-2027

  • Avaldatud: 22.02.2022

Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek võttis 21. veebruaril 2022 vastu otsuse algatada uus Hiiumaa ühisstrateegia aastateks 2023-2027. Otsuse vastu võtmiseks kogunes kvoorum Kärdlasse vallamajja ja Zoom keskkonda.

Ühisstrateegia tähendab seda, et LEADER meetodil hakatakse uuel perioodil toetama nii Maaelufondi kui Sotsiaalfondi suunatud projekte, mida esitavad kohalikud ettevõtjad, vabaühendused ja omavalitsus. Selleks tuleb aasta jooksul – alates 15. märtsist, kui algab ePRIAs taotlusvoor uue strateegia koostamise toetuseks, kuni järgmise aasta märtsini – koostada piirkonna ühine integreeritud arengustrateegia. Praeguseks on maaeluministeerium kinnitanud strateegia koostamise toetusskeemi määruse, sotsiaalministeerium kinnitab oma määruse peatselt. Taotlejale jaoks muutub vähe, kuid tegevuskeskus peab suhtlema nii PRIA kui Riigi Tugiteenuste Keskusega (RTK).

Maaelu LEADER strateegia suunad uueks perioodiks on määratletud järgmiselt: LEADER sekkumise üldeesmärgiks on maapiirkondades atraktiivse elu- ja ettevõtluskeskkonna ning aktiivsete ja ühtehoidvate kohalike kogukondade terviklik arendamine läbi LEADER põhimõtte.

Spetsiifilisteks eesmärgid on:

  • ettevõtluse arendamine, eelkõige uute tasuvate töökohtade ja/või innovaatiliste lahenduste kaudu
  • kohalike kogukondade, elanike ning noorte tulevikuliidrite võimestamine
  • teenuste kättesaadavuse parandamine, sh läbi kogukonnateenuse arendamise
  • keskkonna- ja kliimasõbralike (sh bio- ja ringmajandust propageerivate) lahenduste välja töötamine ja rakendamine
  • maaelu positiivse kuvandi säilitamine ja propageerimine, sh arukate külade edendamine.

Euroopa Sotsiaalfondi+ rakendamine on kohalike strateegiate kaudu vabatahtlik. Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek otsustas pakutud võimalusest kinni haarata.

Euroopa Liidu strateegilisel perioodil 2021-2027 (tegelikult alates 2023 lõpust) on võimalus LEADER lähenemist laiendada Euroopa Sotsiaalfond+ rahastatavatele järgmistele tegevustele:

1) pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine ning hoolduskoormuse leevendamine

2) inimväärikuse tagamine ning sotsiaalse kaasatuse suurendamine

Suurt rõhku on strateegia koostamisel pööratud avalikustamisele. Strateegia koostamise algus tuleb avalikult ajalehes ja tegevusrühma veebis välja kuulutada, samuti kui kõik töötoad, seminarid, koolitused jm avalik tegevus, kus selgitatakse välja piirkonna vajadused uuel perioodil. Väga ootame osalemist nendel kogunemistel, sest kes siis veel, kui mitte kohalik elanik teab, mida meie saarel vaja on.

Esimene avalik tegevus on plaanis aprilli keskel Biosfääripäeva tähistamiseks, kus räägime uuest UNESCO biosfääriala arengukavast, toome näiteid biomajanduse võimalustest ning proovime saada esmase sisendi elanike vajadustest ja ootustest biosfääriala arengukava rakendamisel Hiiumaal.

Strateegia koostamisel saame abiks paluda eksperte. Hinnapakkumise kutse ongi juba välja saadetud, et selgitada välja meile kõige sobivam konsultant.

Oktoobris 2022 peame esitama PRIAle strateegia esmase kavandi, järgmise aasta märtsis juba valmis strateegia, mis läheb kinnitamiseks nii maaelu- kui sotsiaalministeeriumis. Praegu paistab, et uue perioodi meetmete taotlusvoorud saame avada ehk juba 2023 aasta lõpus.