Meist

Mittetulundusühing Hiidlaste Koostöökogu on omavalitsuste, ettevõtjate, sihtasutuste ja mittetulundusühingute vabatahtlik ühendus, mille asutasid 30. juunil 2006. aastal 27 asutajaliiget. Hiidlaste Koostöökogu viib ellu Euroopa Liidu ühenduse algatusprogrammi LEADER.

Programmi aluseks on kohalik lähenemine, mis võimaldab paremini ära kasutada maapiirkonna sisemisi arenguvõimalusi. See omakorda aitab tõsta põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõimet, parandada keskkonna ja paikkonna ning eriti maapiirkonna elukvaliteeti ning mitmekesistada majandustegevust. Lisaks on kohalikul algatusel oluline roll inimeste sidumisel uute ideedega, innovatsiooni ja ettevõtlikkuse julgustamisel ning kohalike teenuste arendamisel.

Koostöökogu tegutseb avalikes huvides kohaliku algatuse ning kohaliku elu arendamise eesmärgil. Koostöökogu on avatud uutele liikmetele ning liikmete nimekiri on avalik. Hiidlaste Koostöökogu liikmeskonnast saab ülevaate siit.

Hiidlaste Koostöökogu eesmärgid on:
– suurendada kohalikku algatusvõimet piirkonnas;
– koostada piirkonna integreeritud arengustrateegia;
– viia ellu piirkonna integreeritud arengustrateegia korraldades piirkonna tegevusprojektide rahastamist ning nõustamist;
– arendada avaliku-, era- ja mittetulundussektori koostööd;
– arendada koostööd teiste ühendustega Eestis ja mujal Euroopas;
– osalemine rahvusvahelistes, riiklikes, piirkondlikes ja kohalikes maaelu arendavates projektides
-koolitustegevuse läbiviimine
– Rahaliste vahendite hankimine põhikirjaliste eesmärkide elluviimiseks-
– Toetusfondidele projektide esitamine ja rahastuse saamine põhikirjaliste eesmärkide elluviimise rahastamiseks
– Tegevuspiirkonna terviklik turundamine, sh turundus ja turustustegevuste arendamine
– Kohalikku päritolu toodangule ja tootjatele, sh (mahe) põllumajandustoodete, kohaliku toidu, kohaliku käsitöö ja muude kohalike traditsiooniliste tootmissuundadele ja teenustele uute, sh rahvusvaheliste turgude leidmine.
– Kohalikku päritolu toodangule ja tootjatele lühikese tarneahela loomisele kaasaaitamine
Biosfääri Programmiala (BPA) turundamine ja BPA väärtuste teadvustamine kohalikele elanikele ja väliskülalistele.
– Tegevuspiirkonna, sh nii maismaa kui merealade, loodus- ja keskkonnahoiule ning keskkonnasäästlikkusele kaasa aitamine, loodus- ja kulutuuripärandi väärtustamisele ning kestlikule majandamisele ning taastuvenergeetika lahenduste leidmisele kaasaaitamine
– Uute ja innovaatiliste, sh kestlike lahenduste ning tegevussuundade juurutamisele kaasaaitamine tegevuspiirkonnas
– Taastuva ja rohelise energia kasutusse võtmisele kaasaaitamine tegevuspiirkonnas
– Põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks vajalike uuringute ja koolituste läbiviimine, töötubade korraldamine, teadmiste ja kogemuste importimine tegevuspiirkonda.