Projekti elluviimine

Esimene soovitus: tulge tegevuskeskusesse konsultatsioonile enne kui hakkate projekti ellu viima.

Tegevusega ei või alustada, sealhulgas sellega seotud siduvaid kohustusi ei tohi olla võetud varem, ning tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid ei tohi olla väljastatud varem kui kohalikule tegevusrühmale projektitaotluse esitamise päevale järgneval päeval, välja arvatud ettevalmistav töö, millega ei või alustada enne 1. jaanuari 2023.

PRIA teeb projektitaotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või projektitaotluse rahuldamata jätmise otsuse 50 tööpäeva jooksul arvates päevast, mil kohalik tegevusrühm esitas PRIA-le strateegia meetme eelarve piires põhjendatud ettepaneku projektitaotluste paremusjärjestusse seadmise või projektitaotluste hindamiskriteeriumite miinimumnõuetele vastavuse kohta ning iga projektitaotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise ja projektitaotluse rahastamise suuruse kohta, lähtudes strateegiast ja rakenduskavast ja sellega seotud dokumendid, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 28 lõike 3 või 8 alusel.

Projektides teavitamise ja logodega tähistamise nõuded :

Enne 20.05.2024 läbiviidud taotlusvoorude korral palume lähtuda Maaeluministri määruse nr 26 nõuetest ja LEADER stiiliraamatust

NB! Lisaks objektide tähistamisele on nõue teavitada toetuse saamisest ka teie veebilehel!

• Juhul kui toetuse saajal on olemas toetatava objekti või tegevusega seotud veebileht ja saabub PRIA positiivne otsus projekti rahastamise kohta:
1) avaldatakse veebilehel lisaks logole ja embleemile objekti või tegevuse lühikirjeldus;
2) kui toetus ületab 10 000 eurot, kirjeldatakse toetatava objekti või tegevuse lühikirjelduses ka eesmärke ja oodatavaid tulemusi.
• Logo paigaldatakse kergesti märgatavale kohale ja ta peab olema selgelt nähtav.

Seminari, koolituse, teabepäeva vms ürituse osavõtjate nimekirja näidis.( enne 20.05.24 taotletud projektide korral)

Pärast 20.05.2024 läbiviidud taotlusvoorude korral palume lähtuda Regionaalministri määrusest nr 29

Projektitoetuse saaja täidab sihipärase kasutamise perioodi lõpuni järgmisi kohustusi:

 1. võimaldab teha auditit, teostada järelevalvet ja teha muid toetuse saamisega seotud kontrolle ning osutab selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldab viibida projektitoetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja vara kohapeal;
 2. esitab auditi tegemiseks, järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
 3. teavitab viivitamata PRIAt ja kohalikku tegevusrühma projektitaotluses esitatud või toetatava tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust, sealhulgas tegevusega seotud vara üleandmisest teisele isikule;
 4. eristab selgelt oma raamatupidamises projektitoetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
 5. säilitab projektitoetusega seotud dokumente;
 6. näitab avalikkusele, et tegemist on EAFRD toetuse abil elluviidava tegevusega ning kasutab selleks ettenähtud sümboleid ja teavitustegevusi komisjoni rakendusmääruses (EL) 2022/129 sätestatud nõuete kohaselt.

Projektitoetuse saaja vastab punktides 2, 3 ja 7 nimetatud nõuetele kuni PRIA poolt viimase toetusosa maksmiseni. Projektitoetusega seotud dokumente tuleb säilitada kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni.

Sihipärase kasutamise periood kestab

 • vähemalt kolm aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa maksmisest, kui taotleja on VKE;
 • vähemalt viis aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa maksmisest, kui taotleja ei ole VKE.

Tegevuste elluviimise tõendamiseks tuleb esitada õigeaegselt vajalikud dokumendid (vt määrus § 35) ning objekt(id) peavad olema sihipärases kasutuses. Projektitoetuse saaja tagab toetatava tegevuse sihtotstarbelise kestuse, sealhulgas säilitab ja kasutab projektitoetuse abil ehitatud, renoveeritud või soetatud vara sihtotstarbeliselt sihipärase kasutamise perioodi lõpuni.

Lisaks kehtivad toetuse saajale järgnevad kohustused:

 • Projektitoetuse saaja esitab kohaliku tegevusrühma või PRIA nõudmisel projektitoetuse kasutamisega seotud seireks ja hindamiseks vajalikud andmed, mis on nimetatud strateegias, mille raames projektitoetust saadi.
 • Projektitoetuse saajal peavad olema täidetud järgmised toetuse abil ehitatud, renoveeritud või soetatud vara sihipäraseks kasutamiseks vajalikud eeldused:
  • hiljemalt esimese maksetaotluse esitamise ajaks on ehitusluba või ehitusteatis ehitisregistrist kättesaadav, kui see on nõutud ehitusseadustiku kohaselt;
  • hiljemalt viimase maksetaotluse esitamise ajaks on ehitise kasutusluba või kasutusteatis ehitisregistrist kättesaadav, kui see on nõutud ehitusseadustiku kohaselt.
 • Toetatava tegevuse elluviimine, sealhulgas selle etapi elluviimine ei tohi erineda sellest, mis on algselt projektitaotluse raames, sealhulgas eelarveprojekti kohaselt kokku lepitud. Toetatava tegevuse mitmes etapis elluviimise korral alustama esimese etapiga hiljemalt üheksa kuu jooksul arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest.
 • Taotleja peab viima projektis toodud tegevused ellu täies mahus hiljemalt kahe aasta jooksul  arvates PRIA poolt projektitaotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

Toetuse saajal on kohustus pärast projekti elluviimist koostada ja esitada lühikokkuvõte projekti tulemustest koos fotodega avaldamiseks Hiidlaste Koostöökogu kodulehel, ning esitada seireandmed.