Meetmete tutvustus

Lähtuvalt Hiiumaa_integreeritud_arengustrateegia_2014_2020_puhas, on MTÜ Hiidlaste Koostöökogu poolt LEADER programmi elluviimiseks käesoleval rahastusperioodil (2014-2020) välja töötatud järgmised meetmed:

Meede 1. Ettevõtete areng.
Meetme eesmärk: Uuenduslik, kohalikke ressursse ja oskusi väärindav, kõrgema lisandväärtusega töökohti loov ja arenev, uutele turgudele suunduv väikeettevõtlus.
Toetuse saajad: Hiiumaal tegutsevad, mikro- ja väikeettevõtete määratlusele vastavad äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad ning mittetulundusühingud ettevõtlusele suunatud projektidega. Käesolevast meetmest on abikõlblikud taotlema Hiiumaal tegutsevad keskmise suurusega toiduainetetööstuse ettevõtted.
Meetmelehe koos hindamiskriteeriumitega leiad: Meede1.

Meede 2. Külaarendus ja kogukonnateenused.Meetme eesmärk: Kvaliteetne elu- ja ettevõtluskeskkond, kus toimivad kogukonnale vajalikud teenused.
Toetuse saajad: Hiiumaal tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja Hiiumaa omavalitsused.
Meetmelehe koos hindamiskriteeriumitega leiad Meede2.

Meede 3. Uuenduslik kogukond.
Meetme eesmärk: Aktiivne ja eesmärgistatud koostöö uute teadmiste ja oskuste omandamiseks ja rakendamiseks.
Toetuse saajad: Ühistööks või koolitusel osalemiseks või koolituste ja õppereiside läbiviimiseks, saavad toetust taotleda Hiiumaal tegutsevad seltsingud (ainult teadmussiirde projektid), mittetulundusühingud, sihtasutused ja Hiiumaa omavalitsused ning äriühingud, mikroettevõtjad ja füüsilisest isikust ettevõtjad, mis vastavad väikese ja keskmise suurusega ettevõtete määratlusele.
Meetmelehe koos hindamiskriteeriumitega leiad Meede3.

Meede 4. Arengukoostöö
Meetme eesmärk: Saare kogukonna jätkusuutlikku arengut toetav sihipärane ja tulemuslik arengukoostöö.
Toetuse saajad: Hiiumaal tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused.
Meetmelehe koos hindamiskriteeriumitega leiad Meede4.

Meede 5 LEADER riigisisene ja rahvusvaheline koostöö.
Meetme eesmärk: Teadmiste ja kogemuste vahetus siseriiklike ja rahvusvaheliste koostööpartneritega.
Toetuse saaja: MTÜ Hiidlaste Koostöökogu