Meetmete tutvustus

Miks taotlus esitada?

Toetused on mõeldud kiirendamaks kohaliku ettevõtte või kogukonna arenguhüpet ning seeläbi looma uut väärtust kogu Hiiumaale.

LEADER-sekkumise üldeesmärk on maapiirkondades atraktiivse elu- ja ettevõtluskeskkonna ning aktiivsete ja ühtehoidvate kohalike kogukondade terviklik arendamine.
Spetsiifilisteks eesmärkideks on:
Ettevõtluse arendamine, eelkõige uute tasuvate töökohtade ja/või innovaatiliste lahenduste kaudu
• Kohalike kogukondade, elanike ning noorte tulevikuliidrite võimestamine
Teenuste kättesaadavuse parandamine, sh kogukonnateenuse arendamise kaudu
Keskkonna- ja kliimasõbralike (sh bio- ja ringmajandust propageerivate) lahenduste välja töötamine ning rakendamine
• Maaelu positiivse kuvandi säilitamine ja propageerimine, sh arukate külade edendamine

2024-2027+ LEADER meetmed

Alusta siit – 20.05.24 vooru vormid ja juhendid

Meede 1 Ettevõtluse arendamine – Meede 1 meetmeleht

Meetme maht 300 000  eurot

Toetuse määr kuni 60%

Hiidlaste Koostöökogu – strateegia – 2024-2027+
vastu võetud üldkoosoleku otsusega 10.11.2023

Minimaalne toetussumma 5 000 € – maksimaalne toetussumma 200 000 €

Taotlusvooru avamine: 20.05.24 kell 10:00
Taotlusvooru sulgemine: 31.05.24 kell 16:00

Toetuse saajad:
Hiidlaste Koostöökogu tegevuspiirkonnas tegutsevad füüsilisest isikust ettevõtjad, mikro- ja väikeettevõtted ning MTÜ-d ja SA-d, kui nende tegevus on suunatud ettevõtlusele.

Eesmärk:
Hiiumaal on uuenduslik, kohalikke ressursse ja oskusi väärindav ning uutele turgudele suunduv ettevõtlus.

Ootame projekte, mis ….
kasvatavad maapiirkondade ettevõtete, sealhulgas ringmajandusega tegelevate ettevõtete ja  biomajanduse ettevõtete* arvu, toetust saanud ettevõtete müügitulu, kohalikke ressursse väärindavate projektide arvu
•  aitavad kaasa keskkonnasäästlikkusele ning kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise eesmärkide saavutamisele maapiirkondades
• loovad uusi töökohti
• on kooskõlas valla ja/või küla arengueesmärkidega
• edendavad sektoriülest koostööd ja jätkusuutlikkust
• toovad juurde uusi taotlejaid
• on uuenduslikud ja uusi turge hõlmava potentsiaaliga
• põhinevad jätkusuutlikul ärimudelil, realistlikul ajakaval ja eelarvel
• on esitatud taotleja poolt, kellel on reaalne võimekus ja tahe projekt korrektselt ellu viia

Meede 2 Kogukondade arendamine – Meede 2 meetmeleht

Meetme maht 225 000  eurot
Toetuse määr kuni 90%
Minimaalne toetussumma 3 000 € – maksimaalne toetussumma 100 000 €

Taotlusvooru avamine: 20.05.24 kell 10:00
Taotlusvooru sulgemine: 31.05.24 kell 16:00

Toetuse saajad:
Hiidlaste Koostöökogu tegevuspiirkonnas tegutsevad MTÜ-d, SA-d ja Hiiumaa Vallavalitsus

Eesmärk:
Hiiumaal on aktiivsed ja uuenduslikud kogukonnad.

Ootame projekte, mis ….
• suurendavad uute või täiendatud vaba aja veetmise võimaluste arvu, taastuvenergia lahenduste arvu, kogukonnateenuste arvu, turvalisust tõstvate projektide arvu
• aitavad tuua maapiirkonda uusi teenuseid, parandavad olemasolevate teenuste kättesaadavust ja laiendavad kasusaajate ringi.
• on kooskõlas valla ja/või küla arengueesmärkidega
• edendavad sektoriülest koostööd ja jätkusuutlikkust
• toovad juurde uusi taotlejaid
• on uuenduslikud ja uusi turge hõlmava potentsiaaliga
• põhinevad jätkusuutlikul ärimudelil, realistlikul ajakaval ja eelarvel
• on esitatud taotleja poolt, kellel on reaalne võimekus ja tahe projekt korrektselt ellu viia

Meede 3 Külastuskeskkonna arendamine – Meede 3 meetmeleht

Meetme maht 100 000 eurot
Toetuse määr kuni 90%/60%
Minimaalne toetussumma 3 000 € – max 75 000 €
Taotlusvooru avamine: 1.10.24 kell 10:00
Taotlusvooru sulgemine: 18.10.24  kell 16:00

Käesolevast meetmest saab tegevusi ellu viia ainult ühisprojektina. Ühisprojekt on projekt, mis viiakse ellu 1–2-aastase tegevuskava alusel vähemalt kahe juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja poolt, kellest vähemalt üks ei ole teine kohalik tegevusrühm.

Toetuse saajad:
Hiidlaste Koostöökogu tegevuspiirkonnas tegutsevad kolmanda sektori organisatsioonid, füüsilisest isikust ettevõtjad, mikro- ja väikeettevõtted ning Hiiumaa Vallavalitsus

Eesmärk:
Hiiumaa külastuskeskkond on tuntud ja atraktiivne nii saarel kui mandril.

Ootame projekte, mis ….
• kasvatavad ühise põllumajanduspoliitika toetusel arendatud maapiirkondade ettevõtete, sealhulgas biomajanduse ettevõtete* arvu
• kasvatavad uute turismitoodete ja/või -teenuste arvu, sündmuste arvu, hooajaväliste sündmuste arvu, külastuskeskkonna arendamisele suunatud projektide arvu, Hiiumaa kui atraktiivse turismisihtkoha mainet
• on kooskõlas valla ja/või küla arengueesmärkidega
• edendavad sektoriülest koostööd ja jätkusuutlikkust
• toovad juurde uusi taotlejaid
• on uuenduslikud ja uusi turge hõlmava potentsiaaliga
• põhinevad jätkusuutlikul ärimudelil, realistlikul ajakaval ja eelarvel
• on esitatud taotleja poolt, kellel on reaalne võimekus ja tahe projekt korrektselt ellu viia

Meede 4 Organisatsioonide arendamine – Meede 4 meetmeleht

Meetme maht 70 000 eurot
Toetuse määr kuni 90%/60%
Minimaalne toetussumma 1 500 € – max 40 000 €
Taotlusvooru avamine: 1.10.24 kell 10:00
Taotlusvooru sulgemine: 18.10.24  kell 16:00

Käesolevast meetmest saab tegevusi ellu viia ainult ühisprojektina. Ühisprojekt on projekt, mis viiakse ellu 1–2-aastase tegevuskava alusel vähemalt kahe juriidilise isiku või füüsilisest isikust ettevõtja poolt, kellest vähemalt üks ei ole teine kohalik tegevusrühm.

Toetuse saajad:
Hiidlaste Koostöökogu tegevuspiirkonnas tegutsevad MTÜ-d, SA-d, füüsilisest isikust ettevõtjad, mikro- ja väikeettevõtted ning Hiiumaa Vallavalitsus

Eesmärk:
Hiiumaal on jätkusuutlikud ja arenevad organisatsioonid.

Ootame projekte, mis ….
• suurendavad kaasatud organisatsioonide ja võrgustiku arvu
• kasvatavad noortealgatuste arvu, sündmuste ja sündmustel osalejate arvu, turundusprojektide arvu, teenuste ja tootearendusprojektide arvu, toetatud sotsiaalse kaasamise projektidega hõlmatud isikute arvu
• suurendavad ühise põllumajanduspoliitika toetusel arendatud maapiirkondade ettevõtete, sealhulgas biomajanduse ettevõtete* arvu
• on kooskõlas valla ja/või küla arengueesmärkidega
• edendavad sektoriülest koostööd ja jätkusuutlikkust
• toovad juurde uusi taotlejaid
• on uuenduslikud ja uusi turge hõlmava potentsiaaliga
• põhinevad jätkusuutlikul ärimudelil, realistlikul ajakaval ja eelarvel
• on esitatud taotleja poolt, kellel on reaalne võimekus ja tahe projekt korrektselt ellu viia

Meede 5 Sotsiaalteenuste arendamine – Meede 5 meetmeleht
2024 summas 63 350 eurot
Määr 100%
Min 1 000 € – max 6 000 €
Taotlusvooru avamine: 20.01.25 kell 10:00
Taotlusvooru sulgemine: 31.01.25 kell 16:00

Toetuse saajad:
Toetuse saaja on kohalik tegevusgrupp: MTÜ Hiidlaste Koostöökogu, kes korraldab tegevuste elluviimiseks minikonkursse

Eesmärk:
Hiidlased on hästi hoitud.

Ootame projekte, mis ….
• aitavad parandada pikaajalise hoolduse teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning leevendavad hoolduskoormust
• aitavad suurendada kaasatust ning tagada inimväärikust
• suurendavad tegevuste elluviijate ja osalejate arvu
• suurendavad ürituste arvu
• edendavad võrdseid võimalusi ja võrdset kohtlemist pakkuvate projektide arvu

Meede 6 Koostöö arendamine (kohaliku tegevusrühma meede) – Meede 6 meetmeleht

2024 summas 0 eurot
Määr 90%
Min  EUR – max  EUR

Tegemist on tegevusrühma meetmega koostööprojektide elluviimiseks! Need projektid ei läbi hindamisprotsessi, vaid kuuluvad kinnitamisele üldkoosoleku poolt.

Toetuse saajad:
Toetuse saaja on kohalik tegevusgrupp: MTÜ Hiidlaste Koostöökogu

Eesmärk:
Hiidlased on teadlikud headest praktikatest Eestis ja välismaal ning oskavad neid rakendada.

Väljundnäitajad:
• Projektide tegevustes osalejate rahulolu
• Kaasatud Eesti-siseste organisatsioonide arv
• Kaasatud rahvusvaheliste organisatsioonide arv
• Lääne-Eesti saarte biosfääriala programmi elluviimist toetavate tegevuste arv