Meetmete tutvustus

Lähtuvalt Hiiumaa integreeritud arengustrateegia 2014-2025, on MTÜ Hiidlaste Koostöökogu poolt LEADER programmi elluviimiseks käesoleval rahastusperioodil (2014-2025) välja töötatud järgmised meetmed:

Meede 1. Ettevõtete areng.
Meetme eesmärk: Uuenduslik, kohalikke ressursse ja oskusi väärindav, kõrgema lisandväärtusega töökohti loov ja arenev, uutele turgudele suunduv väikeettevõtlus.
Toetuse saajad: Hiiumaal tegutsevad, mikro- ja väikeettevõtete määratlusele vastavad äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad ning mittetulundusühingud ettevõtlusele suunatud projektidega. Käesolevast meetmest on abikõlblikud taotlema Hiiumaal tegutsevad keskmise suurusega toiduainetetööstuse ettevõtted.
Meetmelehe koos hindamiskriteeriumitega leiad: Meede1.

Meede 2. Külaarendus. Meetme eesmärk: Kvaliteetne elu- ja ettevõtluskeskkond, kus toimivad kogukonnale vajalikud teenused.
Toetuse saajad: Hiiumaal tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja Hiiumaa omavalitsus.
Meetmelehe koos hindamiskriteeriumitega leiad Meede 2.

Meede 3. Kohaturundus ja uuenduslik kogukond.
Meetme eesmärk: Aktiivne ja eesmärgistatud koostöö uute teadmiste ja oskuste omandamiseks ja rakendamiseks ning saare kogukonna jätkusuutlikku arengut toetav kohaturundus.
Toetuse saajad: Ühisprojektiks või koolitusel osalemiseks või koolituste ja õppereiside läbiviimiseks, saavad toetust taotleda Hiiumaal tegutsevad seltsingud (ainult teadmussiirde projektid), mittetulundusühingud, sihtasutused ja Hiiumaa omavalitsused ning äriühingud, mikroettevõtjad ja füüsilisest isikust ettevõtjad, mis vastavad väikese ja keskmise suurusega ettevõtete määratlusele.
Meetmelehe koos hindamiskriteeriumitega leiad Meede 3.

Meede 4. Arengukoostöö
Meetme eesmärk: Saare kogukonna jätkusuutlikku arengut toetav sihipärane ja tulemuslik arengukoostöö.
Toetuse saajad: Hiiumaal tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused.
Meetmelehe koos hindamiskriteeriumitega leiad Meede4.

Meede 5 LEADER riigisisene ja rahvusvaheline koostöö.
Meetme eesmärk: Teadmiste ja kogemuste vahetus siseriiklike ja rahvusvaheliste koostööpartneritega.
Toetuse saaja: MTÜ Hiidlaste Koostöökogu

Meede 6 COVID-19 taastekava meede.
Meetme eesmärk: COVID-19 ebasoodsa mõju leevendamine ning kriisideks valmisoleku tõstmine ettevõtluses Hiiumaal tegutsevate ettevõtetele, vabaühendustele ja sihtasutustele.
Toetuse saajad: Hiiumaal tegutsevad enne 01.03.2020 loodud mikro- ja väikeettevõtete määratlusele vastavad äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad ning mittetulundusühingud ja sihtasutused ettevõtlusele suunatud projektidega, et leevendada COVID 19 negatiivset mõju ja suurendada valmisolekut tulevasteks kriisideks. Meetmelehe koos hindamiskriteeriumitega leiad Meede 6. COVID-19 taastekava meede.