Avatud talude infopäev

  • Toimumisaeg: 19. mai, 2022

Kell 15:00-16:30 toimub Avatud Talude infopäev.

19.juunil said Rannu pubis  kokku 2022 aasta Avatud talude päeva korraldajad, et saada teada, kuidas avalikku üritust läbi viia uute määruste valguses.

Reve Lambur Maainfost kui peakorraldaja tutvustas senist kogemust 8 aasta jooksul peetud Avatud talude päevadest, andis hea nõu, kuidas loovalt oma talu tutvustada ja külastajatele meeldivaks korraldada.

Eve Ellermäe Hiiumaa vallast. Hiiumaa Vallavolikogu 18.02.2021 määrusega nr 114 kehtib alates 1. märtsis 2021 Hiiumaa valla haldusterritooriumil ühtne avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord. 

Vajadusel peab ürituse korraldaja kooskõlastama taotluse ja dokumendid päästeameti, maanteeameti ja keskkonnaametiga ning sõltuvalt ürituse iseloomust ja asukohast teiste asutuste ja füüsiliste või juriidiliste isikutega ning organisatsioonidega. Ürituse korraldaja peab esitama ürituse loa taotluse koos vajalike ametkondade kooskõlastatud dokumentidega politsei- ja piirivalveametile. Kui vajalikud toimingud tehtud, esitab korraldaja avaliku ürituse loa taotluse koos kõigi nõuetekohaste dokumentide ja kooskõlastustega vallale vähemalt 15 tööpäeva enne ürituse läbiviimist.

Uus kord näeb ette, et korraldajal tuleb luua inimeste käiguradadest mõistlikule kaugusele piiratud suitsetamise alad juhul, kui tegu ei ole sündmusega või sündmus leiab aset kohas, kus tubakaseaduse kohaselt on suitsetamine keelatud, näiteks noortele mõeldud üritused, haridusasutuse territoorium.

Üritusel tuleb koguda liigiti vähemalt segaolmejäätmeid, biolagunevaid jäätmeid ja pakendijäätmeid. Jäätmemahutile peab olema selgelt ja arusaadavalt märgitud kogutavate jäätmete liik.

Samuti pöörab vald korraldaja tähelepanu loomade heaolu tagamisele ürituste korraldusel.

Esindaja Hiiumaa Politsei ja Piirivalveametist rääkis, kuidas on ohutu vastu võtta suurt hulka külastajaid avaliku ürituse raames. Pea meeles, et vajadusel on abi lähedal telefonil 112.

Talupidajad said endaga kaasa vajalikku atribuutikat (sildid, lindid, märgid) ja edusoovid 23-24. juulil toimuva Avatud talude päeva kordaminekuks.