Hiidlaste Koostöökogu üldkoosolek

  • Toimumisaeg: 21. veebruar, 2022

Kutse Hiidlaste Koostöökogu Üldkoosolekule 21. veebruaril 2022 kl 17.00 Kärdla vallamajas volikogu saalis Keskväljak 5a ja Zoom keskkonnas.

Koosoleku link saadetakse kuni 21. 02.22 registreeritud osalejatele 21. veebruaril. Vallamajas viibijatel palun esitada vaktsineerimise tõend ja kanda maski.

päevakord:

  1. Üldkoosoleku mandaat. Koosoleku juhataja, protokollija ja häältelugemise komisjoni valimine. Päevakorra kinnitamine.
  2. Strateegia koostamise algatamine, tegevuskava ja eelarve kinnitamine ja volituste andmine juhatusele muudatuste tegemiseks strateegia koostamise tegevuskavas ja eelarves.
  3. Muud küsimused. Õppereis Eestis

Materjalid on avaldatud kodulehel kogu.hiiumaa.ee

Verno Soosalu, Juhatuse esimees

2023-2027 koostamise algatamine, tegevuskava ja eelarve kinnitamine ja volituste andmine juhatusele muudatuste tegemiseks strateegia koostamise tegevuskavas ja eelarves.

PRIA ettekanne

LEADERi kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetus

Ettekanne üldkoosolekule strateegia toetuse taotlemisest

Õppereisi kava Jõgevamaale

Tegevuskavas esitatakse:

– kavandatavad tegevused strateegia koostamiseks koos kirjeldustega (põhilised tegevused, mis on vajalikud strateegia koostamiseks, sealhulgas üritused, koolitused, seminarid, töötoad, uuringud jms)
– tegevuste elluviimiseks ettenähtud eelarve
– tegevuste elluviimise eeldatav ajakava

Toetuse saamisega võtab kohalik tegevusrühm kohustused:
1) korraldada avalik üritus tegevuspiirkonnas strateegia koostamise alustamise kohta
2) teavitada avalikkust strateegia koostamisega seotud üritustest enne selle toimumist oma veebilehel
3) esitada strateegia kavand koos tegevuskava täitmise ülevaatega PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le hiljemalt 31. oktoobriks 2022
4) esitada nõuetele vastav väljatöötatud strateegia PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le hiljemalt 31. märtsiks 2023 koos kohaliku tegevusrühma üldkoosoleku otsusega strateegia vastuvõtmise kohta
5) avalikustada strateegia koostamisega seotud üldkoosoleku, juhatuse või muu organi koosoleku protokollid oma veebilehel.

Kuulutus lehes