Valmis uuring “Kohaliku toidu tootmise, tarbimise ja turustamise hetkeolukord Hiiumaal” 2021

  • Avaldatud: 04.01.2022

Antud uuring on jätkuks 2011 aastal valminud samateemalisele uuringule, mis võimaldab näha trendi meie toidutoodangu arengus.

Uuring valmis Läänemaa, Hiiumaa ja Jõgevamaa koostööprojekti Kohalik toit on tervislik ja trendikas“ raames.

Uuringu kokkuvõtte öeldakse, et võrreldes aastaga 2011, on Hiiumaa kohaliku toidu tootmine, tarbimine ja turustamine teinud läbi mitmed arengud, neist olulisimad on:
– Hiiumaa kohaliku tooraine suurem väärindamine läbi kohaliku toiduainetööstuse jätkuva arengu ja töötlejate osakaalu kasvu.
– Võrreldes 2011. aastaga, mil töötleva tööstuse puudumise tõttu loomakasvatussaadused läksid valdavalt saarelt välja, on toimunud oluline areng Hiiumaa Lihatööstuse rajamise näol. Samal ajal mõned suurtootjad tõid välja, et pole motiveeritud kohalikule turule müüma (vastuvõtuhind ja kogused).
– Erasektori toitlustusettevõtete poolt kohaliku tooraine märkimisväärselt suurem kasutamine, samuti suurem paindlikkus tänaste ostukanalite valikul.
– Avaliku sektori haridusasutuste kohaliku tooraine kasutuse osas on siiani muutusi vähe, samas on nende teadlikkus suurenenud ja põhimõtteline valmisolek olemas. Alustatud on valla ühise tooraine vajaduste ja kättesaadavuse koordineerimisega, kuid muutuseks on vaja otsustavamaid samme ja tugevamat keskset suunamist (nt tooraine ühine hankimine, raamlepingud tootjatega).
– Vähenenud on köögivilja ja aiandussaaduste, sh katmikala tootjate arv ja sellest tulenevalt on vähenenud ka tarbimisüksustel kohaliku tooraine kättesaadavus eriti hooajavälisel perioodil.
– Tootjate soov on eelkõige keskenduda tootmisele ja oma toodangu kvaliteedi tagamisele ja tõstmisele ning ootus tarnimisele on jätkuvalt kellelgi teisel. Samal ajal tarbijate eelistuseks on tooraine hankimine koos tarnega.

Loe uuringut täies mahus siit

SISUKORD
SISSEJUHATUS ……. 3
KOHALIK TOIT …… 4
KOHALIKU TOIDU TOOTMISE, TURUSTAMISE JA TARBIMISE
HETKEOLUKORD HIIUMAAL …… 7
2.1. KÜSITLETUTE VALIM …….. 7
2.2. MEETOD ………. 7
2.3. HIIUMAA PÕLLUMAJANDUSTOOTJATE PROFIIL …8
2.3.1 TEGURID, MIS MÕJUTAVAD HIIUMAA PÕLLUMAJANDUSTOOTJATE ARVATES NENDE TOOTMIST ……….. 16
2.3.2 HIIUMAA PÕLLUMAJANDUSTOODANGU TURG …. 18
2.3.2. TURUSTUSKANALID TÄNA JA 5 AASTA PÄRAST …… 19
2.6. KOHALIKU TOIDU TARBIMIST MÕJUTAVAD TEGURID ……. 20
2.6.1 KAUPLUSTE, TURGUDE JA HOOAJALAATADE EELISED TARBIMISÜKSUSTE HINNANGUL . ..23
2.6.2 OTSE TOOTJALT TARBIJALE SÜSTEEMI RAKENDAMINE … 24
2.6.3 E-POES TURUSTAMINE TÄNA JA TULEVIKUS ……. 25
2.4. HIIUMAA SUUREMAD TARBIMISÜKSUSED ………. 25
2.4.1. OMAVALITSUSE HALLATAVATE ASUTUSTE JA SIHTASUTUSTE TARBIMISÜKSUSTE PROFIIL ……. 26
2.4.2 ERAETTEVÕTETE TARBIMISÜKSUSTE PROFIIL ……….. 28
2.5. TARBIMISÜKSUSTE PÕLLUMAJANDUSSAADUSTE TARBIMISE KOGUSED AASTAS JA KOHALIKU TOIDU OSAKAAL …..29
TURUTÕKKED KOHALIKU TOIDU REALISEERIMISEL ………. 32
3.1 TURUTÕKKED TOOTJATE ARVATES ………. 32
3.2 TURUTÕKKED TARBIMISÜKSUSTE ARVATES …… 33
MAHETOIT: TOOTMINE, TARBIMINE, PERSPEKTIIV ……….36
4.1 MAHETOIDU TERVISLIKKUSEST …….. 36
4.2 MAHETOOTMINE ……….. 38
4.3 MAHETOIT TOITLUSTUSES ………. 38
TOIDUJÄÄTMETE TEKKEMAHUD JA KÄITLEMINE ………….. 41
5.1 TOIDUJÄÄTMETE TEKKEMAHUD JA KÄITLEMINE HIIUMAAL ……. 42
KOKKUVÕTE ………….. 45
JÄRELDUSED JA SOOVITUSED …….. 50
KASUTATUD ALLIKAD ……………………. 52
LISA 1 …………………………………….. 55
LISA 2. KÜSIMUSTIK PÕLLUMAJANDUSTOOTJATELE ……. 57
LISA 3. KÜSIMUSTIK HIIUMAA TARBIMISÜKSUSTELE ….. 66