Juhatuse koosolek

  • Toimumisaeg: 08. juuli, 2024

Juhatuse koosolek E 08.07.2024

Päevakava:

  1. Juhatuse esimehe valimine.
  2. Informatsioon hindamiskomisjonide paremusjärjestuse ettepaneku kinnitamise edasilükkamise kohta (PRIA soovitus).
  3. Juhatuse töökorra muudatuste arutelu.
  4. Hiidlaste Koostöökogu põhikirja muudatuse ettepanek üldkoosolekule (vt selgitus allpool)
  5. Tegevmeeskonna puhkused uuel EL rahastusperioodil (28 +7p)
  6. Muud küsimused.

LEADER määrus §4 lõike 7 kohaselt näeb kohalik tegevusrühm oma põhikirjas ette need juhtumid, kui üldkoosolek või juhatus ei ole otsustusvõimeline, siis millisel teisel organil on sel juhul otsuse tegemise õigus. Võrreldes eelmise perioodiga on tegu uue nõudega. Praktikas on tekkinud olukordi, kus kohaliku tegevusrühma juhatus peab ennast huvide konflikti vältimiseks otsustamiselt taandama, mis toob kaasa selle, et huvirühmade tasakaal läheb paigast. Huvirühmade osakaalu nõudeid, mis on sätestatud § 5 lõigetes 2 ja 3, peavad kohalikud tegevusrühmad järgima igal juhul alati iga nende organi poolt otsuse tegemisel, sest nende nõuete aluseks on ühissätete määruse artikli 31 lõike 2 punkt b ja artikli 33 lõige 3. See tähendab, et otsustamisel tuleb mõlemaid nõudeid samal ajal järgida (huvide konflikti vältimist ja huvirühmade tasakaalu), mis tähendab omakorda, et otsust ei olegi sel juhul võimalik vastu võtta, kui just põhikirjas ei ole selle kohta alused kehtestatud. Nimelt mittetulundusühingute seaduse § 20 lõike 2 kohaselt peab juhatus üldkoosoleku kokku kutsuma seaduses või põhikirjaga ettenähtud juhtudel ja korras, või siis, kui ühingu huvid seda nõuavad. Seega peavad kohalikud tegevusrühmad edaspidi oma põhikirjades ette nägema need juhtumid ja tagajärjed, kui üldkoosolek, juhatus või muu organ ei ole otsustusvõimeline ning millisel teisel organil on sel juhul otsuse tegemise õigus.