LEADER tegevusgruppidele kehtivad rahandusinformatsiooni nõuded

  • Avaldatud: 10.03.2021

Käes on aeg, kus tegevusgrupid hakkavad audiitoritelt eelmise aasta aruande osas teenust hankima ja saaksid audiitoriga sõlmitavasse lepingusse juba kohe sisse kirjutada Leader määruse §21 lg5 p9 täpse sõnastuse, mida audiitorid peavad kinnitama.

Oluline on, et audiitorid tooksid esitatavas rahandusinformatsiooni sõnastuses selgelt välja määruses viidatud nõuete kontrollimise tulemuse ja kinnitaksid seda. See lihtsustaks oluliselt meie menetlust ja hoiaks kokku menetlusele kuluvat aega ning annaks meile ka kindlustunde, et nõue on täidetud ja kontrollitud.

Osad tegevusgrupid on ilusasti vajaliku sisuga audiitori kinnituse esitanud, osade puhul aga oleme kahjuks pidanud menetluse käigus tegema mitmeid järelepärimisi ja palunud aruannet täiendada, kuna selles ei ole kajastatud/sõnastatud määruse nõuetele vastavat kontrolli teostamist.

Toome välja ka Leader määruse täpse sõnastuse.

Leader määruses on nõue kajastatud §21 lg5 p9

Kohaliku tegevusgrupi toetust saanud kohalik tegevusgrupp:

  9) esitab PRIAle majandusaasta kohta vandeaudiitori kinnitatud rahandusinformatsiooni, milles on märgitud kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse abil ellu viidud tegevustega seotud tulud ja kulud ning muud tulud ja kulud, mis ei ole seotud kohaliku tegevusgrupi toetusega või projektitoetusega, kuue kuu jooksul arvates majandusaasta lõppemisest.

Seletuskiri

Punkti 9 kohaselt esitab kohalik tegevusgrupp PRIAle vandeaudiitori poolt kinnitatud rahandusinformatsiooni, milles on kajastatud LEADER-lähenemise raames toetatavate tegevuste elluviimisega seotud tulud ja kulud. Rahandusinformatsiooni esitamise eesmärk on saada ülevaade tuludest, mida kohalik  tegevusgrupp on teeninud subsideeritud tegevusega, ja kuludest, mida on kaetud saadud tuludega. Rahandusinformatsioon esitatakse kuue kuu jooksul pärast majandusaasta lõppemist. Rahandusinformatsiooni esitamine aitab vähendada riske, et PRIA subsideerib uuesti kulusid, mis on tuluga juba kaetud.

Piret Ilves
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)
Arengutoetuste osakonna teenuste juht
737 1268

Piret.Ilves@pria.ee

www.pria.ee, Facebook